Kuan Yin Sadhana

Kuan Yin Dragon Buddha

OM MA NI PADME HUM

Initiation and teachings in two full days, can be followed by 1 to 8 days retreat.

– Initiation to Kuan Yin meditation

– Meditation, ritual to eliminate obstacles

– Kuan Yin salutation

– Kuan Yin Mantra and invocation

– Kuan Yin 1000 hands sacred movements (Qi Gong)

– Kuan Yin Yoga set

– Making contact with Kuan Yin

– Kuan Yin oracle

OM MA NI PADME HUM

Kuan Yin  DRAGON BUDDHA